Inazuma Eleven 2 Feuersturm und Eissturm Datenbank
Statuswerte und Spezialtechniken aller Spieler auf Level 99Name Nick Sex Team Element Position KP min KP max KP inc. TP min TP max
TP inc. Schuss. min Schuss. max Schuss. inc. Körper. min Körper. max Körper. inc. Ballkont. min Ballkont. max Ballkont. inc. Verteid. min
Verteid. max Verteid. inc. Schnell. min Schnell. max Schnell. inc. Ausdauer min Ausdauer max Ausdauer Inc. Kampf. min Kampf. max Kampf. inc.
Freiheit 1. Tech. Level 1. Tech. 2. Tech. Level 2. Tech. 3. Tech. Level 3. Tech. 4. Tech. Level 4. Tech.


Name Nick
Element
Position
KP
TP
Schuss.
Körper. Ballkont.
Verteid.
Schnell.
Ausdauer Kampf. Freiheit 1. Tech. Lv.1Tc 2. Tech. Lv.2Tc 3. Tech. Lv.3Tc 4. Tech. Lv.4Tc
Mark Evans Mark Erde TH 191 184 72 72 70 77 68 69 79 35 Himmelshand 1 Magische Hand 1 Magische Faust E Planetenball E
Nathan Swift Nathan Wind VT 169 156 64 58 68 54 76 58 56 28 Orkangrätsche 1 Multidribbling 25 Multidefensive 38 Feuervogel 45
Jack Wallside Wallside Erde VT 206 165 62 68 62 66 49 54 54 11 Die Mauer 1 Powerkugel 16 Maulwurfsdribbling 32 Magische Wand E
Jim Wraith Jim Holz VT 195 140 58 53 75 59 53 62 60 27 Spulendreher 1 Kehrseitling 22 Schattenattacke 34 Durchschuss 60
Tod Ironside Ironside Feuer VT 184 161 54 55 53 56 59 56 65 17 Affendreher 7 Kometenball 15 Totalschlag 28 Kugeltänzer 40
Steve Grim Steve Wind MF 154 144 62 64 71 64 71 71 71 24 Zickzack-Funken 1 Rolltritt 12 Sternschnuppe 30 Schussgewalt 55
Tim Saunders Timmy Holz MF 156 149 63 76 61 60 55 48 58 16 Drachenwirbel 1 Saltokopfball 18 Shaolin-Attacke 35 Multidefensive 48
Sam Kincaid Sam Feuer MF 167 136 71 57 56 56 52 56 76 15 Granatenschuss 1 Konfusion 14 Fintenball 23 Blitztrampolin 37
Maxwell Carson Max Wind ST 156 160 60 56 78 64 60 56 62 27 Blitz-Stibitzer 1 Superflitzer 55 Illusionsball 20 Sturmgrätsche 38
Axel Blaze Axel Feuer ST 200 176 79 66 76 64 72 68 60 20 Feuertornado 1 Feuerdribbling 17 Blitztrampolin 25 Feuersturm E
Kevin Dragonfly Kevin Holz ST 195 144 71 60 59 61 60 64 70 16 Dragonball 1 Dragontornado 24 Wyvernball E Eisiger Wyvern 52
William Glass Willy Holz ST 147 168 56 51 68 57 56 53 60 14 Pechvogel 1 Fluch 30 Superscan (d) 75 Gewitterengel 99
Nelly Raimon Nelly Feuer ST 140 197 79 51 45 52 44 49 62 27 Heißer Feger 1 Geisterschuss 1 Rosenkavalier 31 Planetenball 70
Celia Hills Celia Wind MF 138 149 48 54 69 45 69 51 70 26 Glückspilz 1 Superscan (d) 1 Drehabblocker 27 Todesdreieck II 70
Silvia Woods Silvia Erde TH 143 116 44 72 52 69 51 64 68 27 Jetzt erst recht 1 Feuerschlag 1 Himmelshand 23 Magische Faust 70
Joseph King King Feuer TH 200 153 72 75 69 72 55 74 60 32 Volltreffer 1 Kraftschild 1 Totalpowerschild 32 Fangzahn-Fänger 50
Peter Drent Drent Erde VT 165 144 71 54 67 64 44 59 62 29 Riesenpirouette 1 Erdbeben 20 Aufpraller 42 Megabeben 64
Ben Simmons Simmons Holz VT 191 169 68 63 72 60 69 70 69 23 Durchbrecher 1 Zyklon 1 Blitz-Stibitzer 28 Doppelwirbel 55
Alan Master Master Wind MF 165 168 64 64 72 69 64 62 66 23 Defensivstreich 1 Illusionsball 1 Dynamitschuss 23 Drehabblocker 45
Gus Martin Martin Holz VT 189 149 76 67 73 67 63 66 63 23 Defensivstreich 1 Multidribbling 1 Superscan (v) 31 Superscan (d) 49
Herman Waldon Waldon Wind MF 189 188 76 64 72 79 70 57 69 31 Defensivstreich 1 Durchbrecher 1 Frostball 36 Todesdreieck 66
John Bloom Bloom Feuer MF 195 153 61 71 67 70 71 54 62 24 Schwalbe 1 Durchbrecher 1 100-Kick-Schuss 1 Durchbrecher II 52
Derek Swing Swing Wind MF 171 184 70 56 76 59 69 60 61 28 Schwalbe 1 Defensivstreich 1 Multidribbling 32 Todesdreieck 75
Daniel Hatch Hatch Holz ST 184 133 75 69 68 68 78 61 64 30 Schwalbe 1 100-Kick-Schuss 1 Wirbelschraube 28 200-Kick-Schuss 45
Jude Sharp Sharp Wind MF 191 180 63 79 79 79 76 76 68 35 Illusionsball 1 Drehabblocker 1 Kombischuss 1 Dreifach-Drücker 55
David Samford Samford Holz ST 193 193 70 60 78 66 66 67 71 27 Angriff 1 Durchbrecher 1 Kaiserpinguin II 40 Kaiserpinguin I 60
Bob Carlton Carlton Holz TH 147 170 58 55 63 54 45 62 70 27 Kraftschild 1 Heißblut-Kopfball 24 Erdbeben 35 Totalpowerschild 44
Cliff Tomlinson Tomlinson Wind ST 149 157 53 60 52 61 54 52 53 30 Granatenschuss 1 Defensivstreich 28 Durchbrecher 41 Kombischuss 57
Jim Lawrenson Lawrenson Wind ST 167 137 54 57 57 63 53 56 55 33 Durchbrecher 1 Spiralschuss 29 100-Kick-Schuss 36 Zwergdrache 56
Barry Potts Potts Wind MF 171 136 53 52 54 56 52 60 44 26 Defensivstreich 1 Drachenwirbel 19 Powerkugel 40 Kung-Fu-Kopfball 45
Steve Ingham Ingham Erde ST 169 133 61 53 57 52 47 54 46 27 Tor der Götter 1 Geisterzorn 28 Falkenflug 35 Kometenball 39
Nathan Jones Mask Wind TH 165 156 58 56 70 68 56 60 68 29 Spareffekt 1 Klingenhüter 1 Verzerrspirale 1 Feuerspucker 50
Russell Walk Styx Holz VT 140 137 60 53 60 52 63 65 58 22 Geisterzorn 1 Tor der Götter 15 Fluch 30 Geisterschuss 36
Jason Jones Creepy Wind VT 151 152 52 54 57 57 60 54 63 20 Doppelgänger 1 Ballzauber 10 Geisterzorn 21 Fintenball 49
Ken Furan Franky Erde VT 151 156 55 59 47 70 52 61 48 20 Feuerschlag 10 Raketenschlag 30 Explosivschlag 42 Konterabwehr 56
Jerry Fulton Undead Feuer VT 187 132 52 58 56 61 56 79 53 17 Doppelgänger 1 Geisterschuss 12 Fluch 44 Schattenattacke 50
Ray Mannings Jiangshi Wind MF 145 136 55 62 60 52 56 61 62 21 Geisterzorn 1 Fluch 9 Kehrseitling 28 Schattenattacke 39
Robert Mayer Mummy Holz MF 187 137 54 52 60 52 62 75 61 23 Geisterzorn 1 Giftnebel 23 Spinnennetz 35 Verzerrspirale 44
Alexander Brave Grave Feuer MF 180 144 57 65 60 52 71 56 55 32 Fluch 1 Schattenattacke 36 Geisterschuss 40 Wirbelschraube 51
Johan Tassman Talisman Holz ST 171 165 62 64 56 48 60 62 63 31 Tor der Götter 1 Geisterschuss 1 Frostball 26 Göttlicher Pfeil 53
Troy Moon Wolfy Feuer MF 211 153 61 70 77 52 79 69 67 23 Ballzauber 1 Geisterschuss 1 Mondsalto 40 Kombischuss 48
Burt Wolf Blood Erde MF 184 152 68 52 52 51 56 62 60 30 Element-Neutral 1 Geisterschuss 1 Ballzauber 17 Giftnebel 38
Rob Crombie Zombie Erde TH 200 156 47 46 50 40 51 74 56 22 Sumostampfer 1 Verzerrspirale 1 Raketenschlag 28 Kampfstier 47
Chuck Dollman Dollman Holz ST 129 104 52 53 45 48 49 53 55 21 Geisterschuss 9 Fluch 18 Doppelgänger 32 Tango 66
Uxley Allen Alien Wind ST 149 112 48 51 51 50 48 55 44 19 Kometenball 1 Tor der Götter 16 Kung-Fu-Kopfball 38 Geisterzorn 47
Phil Noir Noir Holz ST 121 120 52 45 48 52 52 58 45 15 Fluch 1 Telepathie 21 Doppelgänger 30 Todesdreieck 83
Mick Askley Ghost Holz MF 143 100 55 50 54 44 48 56 54 16 Geisterzorn 10 Fluch 15 Spinnennetz 42 Doppelrolle 77
Charlie Boardfie Boar Feuer TH 217 100 68 44 44 69 60 62 69 15 Erholung 1 Wildnis-Kralle 1 Explosivschlag 37 Tischplatte 56
Hugo Tallgeese Chicken Feuer MF 189 101 44 52 56 46 64 67 54 28 Tempospurt 1 Kondorattacke 1 Wirbelschraube 34 Turbogleiter 70
Wilson Fishman Fishman Holz VT 167 113 52 64 51 51 51 62 51 20 Blitz-Stibitzer 1 Drehabblocker 25 Balance-Clown 44 Superrollball 58
Peter Johnson Toad Holz VT 167 109 48 52 48 48 54 57 50 18 Defensivstreich 1 Tempospurt 18 Fintenball 38 Spinnennetz 49
Leonard O'Shea Lion Erde VT 195 113 78 52 47 64 55 69 68 27 Powerkugel 1 Kampfstier 1 Konterabwehr 40 Superrollball 66
Cham Lion Chameleon Wind MF 176 101 44 45 45 55 53 60 48 15 Hübscher Bengel 1 Blitz-Stibitzer 1 Kehrseitling 48 Matrixfinte 54
Steve Eagle Eagle Wind MF 193 148 61 68 62 52 68 71 68 23 Kondorattacke 1 Falkenflug 20 Illusionsball 32 Adlerflug 71
Bruce Monkey Monkey Wind MF 184 100 54 64 51 48 53 52 54 19 Affendreher 1 Tarzanschuss 1 Spulendreher 35 Mondsalto 55
Gary Lancaster Gorilla Erde ST 191 108 78 66 49 64 54 52 67 24 Erholung 1 Tarzanschuss 1 Powerkugel 1 Totalschlag 48
Harry Snake Snake Holz ST 184 112 55 63 62 49 55 65 45 18 Schlangenschuss 1 Zickzack-Funken 21 Kreuzpass 36 Drachenjäger 65
Adrian Speed Cheetah Wind ST 195 133 63 47 69 55 79 42 47 23 Tarzanschuss 1 Tempospurt 1 Dynamitschuss 24 Multischuss 60
Alan Coe Koala Holz MF 132 112 52 45 53 51 48 46 49 24 Tarzanschuss 1 Affendreher 30 Superrollball 48 Illusionsball 51
Philip Anders Panda Feuer ST 123 132 52 51 48 52 52 51 46 20 Defensivstreich 1 Balance-Clown 24 Kung-Fu-Kopfball 35 Kugeltänzer 66
Rocky Rackham Raccoon Holz VT 123 121 53 53 53 44 51 44 47 20 Powerkugel 1 Granatenschuss 18 Kampfstier 37 Kehrseitling 40
Matt Mouseman Mouseman Erde MF 158 112 42 50 52 44 79 54 45 20 Fintenball 15 Konfusion 25 Tor der Götter 42 Spiegelung 55
Chad Bullford Bullford Feuer TH 171 174 41 68 48 77 31 51 64 15 Kampfstier 1 Härteblock 1 Wildnis-Kralle 36 Explosivschlag 53
Thomas Feldt Feldt Holz TH 206 177 75 69 68 76 75 78 76 31 Jetzt erst recht 1 Kraftfeld 1 Raketenschlag 1 Doppelrakete 52
Harry Leading Leading Wind VT 140 112 52 52 44 47 50 52 48 12 Superscan (v) 1 Kehrseitling 29 Superscan (d) 31 Raketenschuss 48
Terry Stronger Stronger Feuer VT 145 121 44 46 46 52 47 52 52 16 Superscan (v) 1 Superscan (d) 24 Telepathie 29 Kung-Fu-Kopfball 38
Philip Marvel Marvel Erde VT 143 108 44 53 52 48 49 50 51 15 Superscan (v) 1 Dynamitschuss 20 Superscan (d) 26 Doppelrolle 72
Noel Good Good Holz VT 134 117 44 44 48 55 44 48 45 8 Superscan (v) 1 Superscan (d) 24 Telepathie 29 Erdbeben 34
Tyron Rock Rock Feuer MF 149 112 51 46 46 48 48 47 52 9 Durchbrecher 1 Raketenschuss 1 Superscan (v) 27 Aufpraller 47
Francis Tell Tell Holz MF 145 109 44 53 48 46 45 44 47 15 Superscan (d) 1 Telepathie 1 Superscan (v) 25 Schattenattacke 34
Samuel Buster Busta Feuer MF 125 113 55 46 52 49 48 50 49 16 Erholung 1 Dynamitschuss 1 Superscan (d) 25 Aufpraller 45
Jonathan Seller Seller Wind ST 132 113 55 50 50 49 55 45 46 11 Telepathie 1 Superscan (d) 1 Superscan (v) 27 Feuertornado 39
Victor Kind Kind Holz MF 134 109 49 53 48 51 48 53 46 16 Superscan (v) 1 Telepathie 1 Superscan (d) 26 Kombischuss 48
Neil Turner Turner Feuer ST 121 108 48 48 52 52 44 50 45 11 Hübscher Bengel 1 Raketenschuss 1 Feuertornado 28 Ballballerei 55
Reg Underwood Under Holz TH 121 115 44 40 40 69 48 42 70 11 Kraftfeld 1 Superscan (d) 26 Superscan (v) 38 Raketenschuss 49
Patrick Stiller Stiller Wind MF 134 117 53 45 47 52 44 46 53 13 Superscan (d) 1 Meteor-Attacke 27 Blitz-Stibitzer 35 Frostball 42
Charles Oughtry Oughtry Erde MF 127 113 55 52 45 45 46 44 48 16 Telepathie 1 Orkangrätsche 20 Superscan (v) 30 Raketenschuss 60
Clive Mooney Mooney Feuer ST 138 101 53 49 54 50 55 53 46 13 Raketenschuss 1 Defensivstreich 24 Durchbrecher 36 Totalschlag 48
Neil Waters Waters Holz VT 151 101 52 48 51 52 45 54 45 11 Sumostampfer 1 Superscan (v) 24 Raketenschuss 33 Die Mauer 47
Sam Idol Idol Erde TH 165 161 60 58 54 55 58 45 67 35 Glückspilz 1 Gleittor 1 Riesenpirouette 34 Fänger im Rücken 45
Marcus Train Train Feuer VT 149 152 61 60 53 56 52 41 54 27 Fintenball 1 Telepathie 26 Zickzack-Funken 33 Totalschlag 48
Light Nobel Novel Holz MF 154 164 60 55 56 58 61 44 61 30 Schwalbe 1 Totalschlag 1 Fintenball 26 Konfusion 37
Walter Valiant Hero Feuer MF 158 132 62 62 61 55 56 50 71 38 Jetzt erst recht 1 Fintenball 1 Kometenball 24 Dynamitschuss 38
Spencer Gates Cosplay Erde VT 149 152 59 52 56 58 56 40 62 30 Totalschlag 1 Fintenball 1 Erdbeben 30 Gleittor 39
Josh Spear Online Holz ST 158 133 54 56 56 62 55 44 60 33 Konfusion 1 Geisterzorn 27 Superscan (v) 35 Superscan (d) 47
Gaby Farmer Computer Wind ST 171 152 58 62 52 61 54 47 59 33 Glückspilz 1 Hübscher Bengel 1 Konfusion 25 Blitztrampolin 40
A. Woodbridge Robo Wind MF 167 137 60 60 52 58 54 41 66 33 Konfusion 1 Totalschlag 26 Spulendreher 38 100-Kick-Schuss 43
Gus Gamer Gamer Feuer ST 173 137 58 60 59 52 55 45 69 32 Totalschlag 1 Konfusion 28 Fintenball 39 Blendschuss 55
Mark Gambling Manga Wind ST 143 149 52 56 58 63 53 51 64 30 Konfusion 1 Totalschlag 1 Doppelgänger 21 Klingenangriff 38
Theodore Master Arcade Holz ST 147 152 57 57 55 56 52 47 60 29 Kometenball 1 Konfusion 1 Kreuzpass 26 Totalschlag 40
Ham Signalman Signalman Wind MF 151 137 54 56 55 52 53 48 59 19 Konfusion 1 Spulendreher 22 Drehabblocker 34 Raketenschuss 48
Bill Formby Formby Erde VT 158 137 54 58 61 45 46 48 51 22 Doppelgänger 1 Härteblock 26 Spinnennetz 35 Raketenschlag 46
Grant Eldorado Eldorado Feuer TH 158 144 49 63 61 69 43 28 49 20 Tortaucher 1 Dragonball 18 Druckschlag 27 Durchbrecher 52
Mike Vox Vox Wind VT 162 144 48 55 57 51 44 50 47 15 Fintenball 1 Orkangrätsche 26 Superscan (v) 40 Zyklon 59
Ollie Webb Net Holz VT 143 141 44 62 54 48 44 51 49 19 Superscan (v) 25 Fluch 35 Feuerdribbling 42 Kreuzpass 51
Morgan Sanders Hood Holz TH 167 164 53 59 44 64 52 55 62 12 Technik-Plus 1 Wirbel 1 Multidribbling 1 Multiblocker 62
Newton Flust Bull's Eye Erde VT 169 129 62 61 56 60 55 60 63 26 Schattenattacke 1 Konfusion 22 Schlammball 32 Multidefensive 53
Jim Hillfort Hillfort Wind VT 147 141 55 62 60 53 54 63 61 26 Spiegelung 1 Spinnennetz 1 Schattenattacke 27 Multischuss 60
Galen Thunderbir Thunder Erde VT 145 153 63 60 63 62 54 57 60 20 Sumostampfer 1 Giftnebel 1 Spinnennetz 30 Schattenattacke 42
Finn Stoned Bandit Feuer VT 151 149 54 53 57 56 55 58 63 26 Sumostampfer 1 Schattenattacke 1 Fintenball 34 Maulwurfsdribbling 49
Phil Wingate Code Erde MF 176 152 60 56 60 57 54 68 61 27 Hübscher Bengel 1 Spinnennetz 1 Wirbelschraube 37 Orkanpfeil 75
Jez Shell Star Wind MF 156 133 53 63 59 56 47 65 60 28 Multidribbling 1 Geisterschuss 38 Doppelgänger 41 Multischuss 57
Jupiter Jumper Jumper Wind MF 176 140 56 61 53 56 69 68 59 33 Affendreher 1 Schlammball 1 Spiegelung 37 Mondsalto 46
Sam Samurai Samurai Holz ST 160 176 60 60 60 60 56 60 53 20 Multischuss 1 Blitz-Stibitzer 35 Schattenattacke 45 Feuervogel 58
Hank Sullivan Hattori Holz MF 140 140 60 55 59 44 60 60 56 20 Spiegelung 1 Multischuss 1 Orkangrätsche 1 Schattenattacke 41
Sail Bluesea Cloak Feuer ST 180 180 52 61 61 54 60 68 55 31 Schnelligkeit-Plus 1 Schlammball 1 Spiegelung 1 Feuervogel 55
John Reynolds Ronin Wind ST 171 137 62 56 56 53 60 54 57 9 Dynamitschuss 1 Orkangrätsche 33 Multischuss 42 Spiegelung 58
Dan Hopper Hopper Erde VT 145 136 52 58 62 62 55 61 54 16 Sumostampfer 1 Kondorattacke 36 Meteor-Attacke 44 Mondsalto 59
Cal Trops Trops Holz MF 145 144 58 61 69 55 59 57 54 13 Falkenflug 1 Kombischuss 42 Ballernte 65 Doppelrolle 79
Winston Falls Spook Wind MF 165 132 56 56 52 63 64 55 62 13 Doppelgänger 1 Spiegelung 1 Spinnennetz 38 Schattenattacke 57
Kevin Castle Castle Wind TH 156 132 53 60 52 68 52 52 52 13 Härteblock 1 Sturmwind 18 Kraftschild 28 Wirbel 48
Albert Green Greeny Feuer TH 169 109 50 53 60 73 53 64 77 33 Jetzt erst recht 1 Holzfällerschlag 1 Sturmwind 1 Endlosmauer 60
Seward Hayseed Hayseed Erde VT 193 128 42 56 52 77 58 68 61 28 Kehrseitling 1 Kung-Fu-Kopfball 37 Drachenwirbel 34 Tunnelgrätsche 73
Kent Work Work Holz VT 171 109 44 57 54 70 54 65 60 32 Kehrseitling 1 Orkangrätsche 1 Kung-Fu-Kopfball 40 Durchschuss 67
Mark Hillvalley Hillvalley Erde VT 187 108 40 56 52 79 63 66 53 29 Sumostampfer 1 Riesenpirouette 29 Ballernte 58 Endlosmauer 77
Herb Sherman Sherman Feuer VT 176 116 49 60 62 79 52 70 56 28 Ballernte 1 Granatenschuss 37 Kehrseitling 49 Endlosmauer 80
Joe Small Milky Erde MF 178 100 40 54 54 68 56 63 56 34 Wirbelschraube 1 Ballernte 1 Drehabblocker 39 Klingenhüter 78
Ike Steiner Mother Holz MF 180 116 42 55 63 76 53 60 55 28 Maulwurfsdribbling 1 Blendschuss 1 Defensivstreich 1 Drehabblocker 48
Orville Newman Spray Feuer MF 169 125 71 70 46 72 62 66 71 29 Kung-Fu-Kopfball 1 Wirbelschraube 1 Wildnis-Kralle 48 Totalpowerschild 69
Tom Walters Roast Erde MF 193 104 63 58 52 73 71 61 70 33 Superrollball 1 Drachenwirbel 1 Maulwurfsdribbling 30 Blendschuss 48
Daniel Dawson Dawson Wind MF 187 108 57 55 56 75 64 66 76 28 Maulwurfsdribbling 1 Superrollball 1 Spulendreher 42 Klingenangriff 55
Stuart Racoonfur Muffs Holz ST 165 101 56 62 62 74 66 63 72 27 Blendschuss 1 Wirbelschraube 1 Orkangrätsche 42 Kehrseitling 53
Lorne Mower Mower Erde TH 189 164 46 56 41 72 62 61 60 27 Holzfällerschlag 1 Kehrseitling 1 Sturmwind 33 Kung-Fu-Kopfball 78
Homer Grower Grower Erde VT 187 113 53 53 44 76 61 68 61 20 Maulwurfsdribbling 1 Drehabblocker 28 Kehrseitling 32 Wirbelschraube 70
Rolf Howells Howells Wind VT 171 117 48 62 54 75 54 60 56 27 Blitz-Stibitzer 1 Kehrseitling 22 Affendreher 29 Zyklon 45
Luke Lively Lively Holz VT 182 116 47 57 44 73 56 63 54 23 Sumostampfer 1 Kampfstier 33 Giftnebel 48 Ballernte 76
Ben Nevis Nevis Wind VT 195 120 52 56 51 70 59 64 53 27 Tor der Götter 1 Superscan (v) 39 Tarzanschuss 48 Wirbelschraube 56
John Neville Neville Feuer TH 127 140 78 62 54 79 48 51 44 12 Härteblock 1 Konterabwehr 1 Die Mauer 45 Gigantenmauer 65
Malcolm Night Night Feuer VT 209 180 63 76 68 78 67 64 70 20 Tempospurt 1 Drehabblocker 1 Doppeltritt 39 Tri-Pegaso 72
Alfred Meenan Meenan Holz VT 169 149 61 55 55 60 55 53 52 9 Blitz-Stibitzer 1 Orkanpfeil 1 Mondsalto 50 Illusionsball 74
Dan Mirthful Mirthful Holz VT 165 129 59 70 49 65 46 51 52 21 Drehabblocker 1 Erdbeben 42 Kung-Fu-Kopfball 49 Blendschuss 72
Ricky Clover Clover Erde VT 156 137 53 52 56 52 67 45 54 22 Spulendreher 1 Orkanpfeil 1 Meteor-Attacke 44 Tornado rückwärts 64
Toby Damian Damian Wind MF 173 133 54 56 55 56 57 56 55 17 Mondsalto 1 Tornado rückwärts 1 Blitz-Stibitzer 48 Drehschuss 56
York Nashmith Nashmith Holz MF 154 132 52 62 57 61 54 52 56 22 Affendreher 1 Falkenflug 32 Turbogleiter 54 Tornado rückwärts 64
Zachary Moore Moore Holz MF 149 145 52 60 60 52 63 53 58 21 Falkenflug 1 Illusionsball 42 Kombischuss 53 Turbogleiter 70
Marvin Murdock Marvin Feuer ST 195 161 68 61 61 66 60 60 61 22 Alles oder nichts I 1 Z-Dreieck 1 Granatenschuss 1 Illusionsball 37
Thomas Murdock Thomas Wind ST 180 152 68 70 65 60 64 62 61 20 Alles oder nichts I 1 Tornado rückwärts 1 Defensivstreich 1 Z-Dreieck 70
Tyler Murdock Tyler Erde ST 167 157 79 64 68 56 60 59 54 24 Alles oder nichts I 1 Tornado rückwärts 1 Drehabblocker 1 Z-Dreieck 70
Simon Calier Calier Holz TH 112 168 50 41 46 71 45 48 47 13 Hübscher Bengel 1 Totalpowerschild 1 Klingenangriff 22 Feuerspurt 66
Brody Gloom Gloom Erde MF 136 125 54 46 48 53 45 52 54 9 Tempospurt 1 Durchbrecher 1 Geisterzorn 49 Verzerrspirale 55
Victor Talis Talis Holz MF 145 177 55 52 52 46 47 45 48 10 Drachenwirbel 1 Drehabblocker 31 Dynamitschuss 48 Orkanpfeil 80
Eren Middleton Middleton Erde VT 140 112 48 44 55 47 55 54 52 9 Geisterzorn 1 Klingenangriff 32 Illusionsball 45 Totalschlag 64
Peter Wells Wells Wind VT 121 101 52 48 52 43 52 55 52 33 Defensivstreich 1 Drehabblocker 26 Zyklon 40 Tornado rückwärts 57
Paul Siddon Poseidon Erde TH 145 120 79 79 71 79 44 74 76 14 Technik-Plus 1 Sumostampfer 1 Gigantenmauer 1 Tsunamimauer 1
Apollo Light Apollo Holz VT 136 144 79 79 62 73 53 48 55 15 Richterspruch 1 Blendschuss 36 Multidefensive 60 Sturmgrätsche 71
Jeff Iron Hephestus Feuer VT 171 156 60 64 78 69 70 64 62 9 Sturmgrätsche 1 Richterspruch 1 Feuertornado 58 Feuervogel 67
Lane War Ares Erde VT 138 153 71 79 70 72 56 57 60 9 Richterspruch 1 Geisterzorn 45 Durchbrecher 55 Doppelrolle 70
Danny Wood Dionysos Wind VT 136 124 62 68 66 79 50 53 64 20 Erholung 1 Erdbeben 1 Megabeben 1 Aufpraller 64
Artie Mishman Artemis Wind MF 127 184 62 66 76 67 44 45 58 11 Himmelsstunde 1 Doppelgänger 1 Illusionsball 36 Göttlicher Pfeil 60
Arion Matlock Hermes Holz MF 162 180 56 69 69 68 57 62 62 11 Schwalbe 1 Himmelsstunde 1 Richterspruch 40 Wirbel 58
Wesley Knox Athene Holz MF 187 132 60 76 64 63 71 64 77 15 Sturmgrätsche 1 Drehabblocker 1 Superscan (v) 45 Superscan (d) 55
Jonas Demetrius Demeter Feuer ST 151 149 77 64 79 56 68 63 68 17 Schuss-Plus 1 Aufpraller 1 Feuerdribbling 1 Göttlicher Pfeil 58
Byron Love Aphrodite Holz MF 167 184 79 69 77 70 72 68 67 23 Schussgewalt 1 Göttliche Weisheit 1 Himmelsstunde 1 Gewitterengel 50
Henry House Hera Feuer MF 193 165 48 68 60 67 64 70 60 16 Göttlicher Pfeil 1 Defensivstreich 1 Durchbrecher 45 Gewitterengel 80
Iggy Russ Ikarus Wind TH 182 149 71 67 66 79 44 71 64 13 Tsunamimauer 1 Falkenflug 1 Drehabblocker 47 Himmelsstunde 70
Gus Heeley Achilles Erde ST 191 165 78 69 61 50 65 60 70 16 Fluch 1 Klingenangriff 1 Richterspruch 50 Göttlicher Pfeil 68
Harry Closs Herakles Feuer VT 191 64 63 60 66 79 69 71 65 13 Sumostampfer 1 Erdbeben 45 Durchbrecher 53 Megabeben 78
Andy Chronic Chronos Holz VT 178 169 48 66 62 79 63 61 66 8 Himmelsstunde 1 Kung-Fu-Kopfball 1 Illusionsball 46 Tempospurt 59
Ned Yousef Medusa Erde MF 173 152 69 78 79 67 63 62 62 13 Schlangenschuss 1 Spinnennetz 1 Doppelrolle 44 Frostball 60
Herman Muller Muller Wind TH 143 109 40 50 44 47 44 46 45 33 Druckschlag 5 Raketenschlag 20 Fintenball 38 Sturmwind 58
Keth Claus Claus Wind VT 112 84 41 41 48 40 60 40 46 35 Tempospurt 7 Defensivstreich 15 Klingenangriff 37 Tsunamimauer 62
Robert Silver Silver Wind VT 125 73 46 41 51 44 41 48 44 39 Orkangrätsche 9 Konfusion 23 Fintenball 34 Kehrseitling 44
Izzy Island Izzy Holz VT 136 65 42 40 48 41 41 48 44 34 Spinnennetz 16 Superscan (d) 32 Superscan (v) 38 Zyklon 50
Sothern Newman Newman Erde VT 127 60 45 44 48 60 43 49 47 35 Die Mauer 23 Powerkugel 34 Druckschlag 37 Gigantenmauer 70
Irwin Hall Hall Holz MF 162 69 40 48 51 43 41 40 41 39 Balance-Clown 5 Konfusion 23 Blendschuss 43 Kehrseitling 46
Taylor Higgins Higgins Wind MF 134 65 44 43 50 48 40 48 40 36 Balance-Clown 7 Spulendreher 17 Zickzack-Funken 37 Kombischuss 45
Jamie Cool Cool Wind MF 162 76 47 40 44 48 52 52 51 45 Falkenflug 13 Orkangrätsche 19 Ballonball 25 Wirbelschraube 43
Hans Randall Randall Feuer ST 169 65 64 40 40 51 48 56 44 38 Lerneifer 5 Tempospurt 8 Dragonball 24 Dragontornado 55
Michael Riverside Riverside Erde MF 138 77 51 46 50 49 40 43 48 36 Tempospurt 6 Blitz-Stibitzer 20 Tarzanschuss 39 Superrollball 47
Maddie Moonlight Maddie Holz ST 167 148 44 40 60 42 51 40 46 42 Kometenball 1 Balance-Clown 8 Falkenflug 21 Kaiserpinguin II 60
Karl Blue Karl Erde MF 114 76 46 48 47 44 51 46 48 26 Orkangrätsche 9 Fluch 20 Fintenball 37 Kehrseitling 53
Theakston Plank Plank Wind ST 121 80 48 50 42 45 58 41 51 27 Kometenball 10 Drachenwirbel 20 Drehabblocker 32 Kung-Fu-Kopfball 49
Ken Cake Cake Erde ST 123 88 49 40 40 40 51 49 46 29 Spiralschuss 5 Sumostampfer 12 Kreuzpass 29 Shaolin-Attacke 53
Mitch Grumble Grumble Wind MF 110 65 48 48 43 48 40 46 41 31 Illusionsball 17 Zickzack-Funken 32 Tor der Götter 52 Schattenattacke 70
Bart Grantham Grantham Holz TH 101 180 38 35 29 66 28 29 64 33 Härteblock 1 Balance-Clown 1 Kampfstier 26 Gigantenmauer 73
Joe Ingram Ingram Feuer TH 149 113 44 71 52 74 47 57 78 28 Tornadofänger 1 Drehschuss 21 Wirbel 48 Tornado rückwärts 58
Kendall Sefton Sefton Wind VT 151 109 53 49 61 54 67 54 55 15 Drehabblocker 1 Drachenwirbel 16 Kung-Fu-Kopfball 43 Spinnennetz 55
Jason Strike Strike Feuer VT 132 109 48 50 64 47 56 51 53 17 Blitz-Stibitzer 1 Rolltritt 14 Klingenangriff 37 Kreuzpass 48
Norman Porter Porter Erde VT 145 112 45 56 44 60 44 52 46 23 Defensivstreich 1 Kampfstier 23 Die Mauer 35 Doppelrolle 62
Maxwell Claus Chops Holz VT 136 120 62 53 55 44 53 55 49 16 Spulendreher 9 Klingenangriff 22 Affendreher 35 Zyklon 54
Bruce Chaney Chaney Holz MF 136 121 46 48 48 45 66 48 49 31 Granatenschuss 10 Dynamitschuss 24 Totalschlag 41 Tornado rückwärts 53
Leroy Rhymes Rhymes Wind MF 140 140 47 48 52 53 46 45 48 17 Balance-Clown 1 Drachenwirbel 1 Superrollball 57 Doppelrolle 74
Mildford Scott Mildford Holz MF 129 109 44 52 47 50 55 52 44 30 Superscan (v) 19 Ballzauber 28 Fintenball 39 Superscan (d) 45
Lou Edmonds Edmonds Feuer ST 143 124 60 68 45 51 44 54 71 36 Alles oder nichts I 1 Drehschuss 1 Tempospurt 8 Feuerdribbling 40
Cameron Morefield Morefield Wind MF 167 129 59 56 58 52 48 52 72 35 Hübscher Bengel 1 Orkangrätsche 1 Dynamitschuss 28 Frostball 49
Greg Bernard Cyborg Holz ST 123 165 49 55 63 51 51 56 65 28 Schlangenschuss 1 Superscan (d) 19 Zickzack-Funken 38 Raketenschuss 44
Peter Banker Banker Wind TH 138 122 50 45 51 63 50 45 75 20 Tornadofänger 1 Kometenball 21 Geisterschuss 39 Kraftfeld 44
Saul Tunk Tunk Feuer MF 145 109 55 53 44 62 55 47 54 22 Spiralschuss 9 Fluch 24 Durchbrecher 43 Tarzanschuss 58
Alan Most Most Erde VT 191 165 65 60 60 68 63 61 64 8 Tempospurt 1 Powerkugel 20 Sumostampfer 32 Druckschlag 54
Paul Caperock Caperock Wind VT 140 113 54 50 46 45 58 48 53 17 Defensivstreich 1 Härteblock 13 Klingenangriff 42 Totalschlag 50
Julius Molehill Molehill Wind VT 123 113 53 48 68 48 55 49 46 31 Rolltritt 1 Orkangrätsche 17 Spiegelung 41 Kombischuss 53
Suzanne Yuma Yuma Erde TH 129 80 44 44 43 56 49 46 45 12 Härteblock 1 Holzfällerschlag 21 Explosivschlag 35 Tischplatte 55
Tammy Fielding Fielding Holz VT 121 81 44 49 48 51 48 44 40 15 Faulpelz 1 Spiegelung 35 Schattenattacke 40 Durchschuss 80
Alex Lovely Lovely Wind VT 138 85 49 44 44 44 44 51 44 15 Balance-Clown 1 Drachenwirbel 22 Illusionsball 34 Schlammball 45
Louis Hillside Knuckles Feuer VT 136 72 60 52 51 41 41 48 49 16 Erholung 1 Kampfstier 26 Erdbeben 40 Maulwurfsdribbling 47
Ness Sheldon Sheldon Erde VT 127 84 42 48 45 53 42 40 43 8 Sumostampfer 1 Klingenhüter 22 Holzfällerschlag 42 Klingenangriff 70
Lizzy Squirrel Squirrel Wind MF 129 137 43 44 50 45 47 45 44 9 Tempospurt 1 Ballzauber 21 Defensivstreich 28 Kung-Fu-Kopfball 54
Kippy Jones Jones Holz MF 123 129 48 51 47 51 43 42 51 15 Defensivstreich 1 Orkangrätsche 25 Fintenball 37 Tarzanschuss 51
Fayette Riversong Riversong Erde MF 121 61 40 50 50 48 40 42 47 12 Granatenschuss 1 Tempospurt 28 Dynamitschuss 35 Kombischuss 54
Samantha Moonlight Samantha Wind ST 123 68 52 43 42 48 41 44 50 11 Heißer Feger 1 Kometenball 1 Paarungstanz 40 Falterschuss 65
Mitch Sandstone Sandstone Feuer MF 125 61 54 58 41 48 45 46 51 9 Erholung 1 Hyper-Hacke 1 Dragonball 30 Totalschlag 48
Eddie Prentice Prentice Erde ST 116 73 46 46 56 44 42 48 49 16 Saltokopfball 1 Dynamitschuss 19 Ballonball 33 Kombischuss 49
Alf Holmes Holmes Holz TH 81 174 34 28 34 64 39 31 77 15 Holzfällerschlag 1 Tempospurt 14 Heißblut-Kopfball 35 Doppeltritt 45
Ian Stager Stager Holz VT 129 81 40 49 44 51 49 50 51 14 Tor der Götter 21 Fintenball 28 Kühner Golfer 39 Schattenattacke 61
Fred Crumb Crumb Erde VT 121 72 40 44 44 43 44 48 45 16 Blitz-Stibitzer 1 Doppelgänger 24 Kehrseitling 36 Spinnennetz 50
Doug Baughan Baughan Wind ST 116 68 45 41 46 48 40 51 44 13 Granatenschuss 1 Kung-Fu-Kopfball 25 Raketenschuss 45 Zickzack-Funken 54
Pip Daltry Daltry Holz VT 114 60 44 45 49 51 49 40 43 11 Spulendreher 1 Ballzauber 19 Eislauf-Block 30 Power-Duft 48
Seymour Hillman Hillman Erde TH 215 185 70 68 64 71 68 75 72 12 Himmelshand 1 Explosivschlag 1 Magische Hand 1 Dreifach-Hand 99
Charles Island Island Holz VT 215 172 71 79 71 68 69 63 64 11 Zyklon 1 Zickzack-Funken 1 Telepathie 45 Blitztrampolin 60
Garret Hairtown Hairtown Wind VT 202 173 70 65 65 62 73 60 71 12 Drehabblocker 1 Feuervogel 1 Kung-Fu-Kopfball 39 Schlangenschuss 72
Arthur Sweet Sweet Erde VT 193 156 74 75 66 65 65 68 61 14 Zyklon 1 Dragonball 1 Totalschlag 42 Dragontornado 65
Peter Mildred Butler Holz MF 215 184 72 71 69 70 74 69 78 11 Klingenangriff 1 Superscan (v) 1 Granatenschuss 37 Multidribbling 68
Josh Nathaniel Nathaniel Holz MF 209 172 64 73 73 75 71 66 65 15 Zickzack-Funken 1 Totalschlag 1 Klingenangriff 34 Raketenschlag 49
Edward Gladstone Gladstone Feuer MF 187 177 68 66 68 60 72 63 69 13 Kreuzpass 1 Drehabblocker 34 Kombischuss 38 Richterspruch 88
Tyler Thomas Tailor Erde MF 200 197 73 72 76 76 79 72 70 14 Ballzauber 1 Kreuzpass 1 Kraftfeld 40 Illusionsball 61
Joseph Yosemite Barista Wind ST 191 189 62 72 72 76 65 62 65 13 Geisterschuss 1 Blitztrampolin 1 Blitz-Stibitzer 45 Göttlicher Pfeil 79
Ian Suffolk Suffolk Feuer MF 209 172 71 68 70 69 77 68 68 16 Zickzack-Funken 1 Superblitz 1 Durchbrecher 44 Kehrseitling 72
Constant Builder Builder Feuer ST 195 173 69 69 64 60 63 77 64 9 Die Mauer 1 Feuertornado 1 Feuerdribbling 38 Feuervogel 64
Ted Poe Poe Holz ST 217 173 64 68 79 70 69 64 69 13 Klingenangriff 1 Fluch 34 Superscan (d) 51 Schattenattacke 80
Marshall Heart Heart Wind ST 209 181 60 62 66 63 72 65 64 11 Klingenangriff 1 Kung-Fu-Kopfball 34 Multischuss 46 Holzfällerschlag 72
Dom Foreman Foreman Erde MF 193 149 76 72 64 64 68 72 70 10 Drachenwirbel 1 Schlammball 38 Maulwurfsdribbling 49 Turbogleiter 75
Slot MacHines MacHines Feuer VT 213 173 68 68 75 71 76 68 73 10 Defensivstreich 1 Durchbrecher 34 Kehrseitling 54 Giftnebel 70
Bill Steakspear Steaky Erde VT 193 173 62 75 78 68 68 67 68 9 Zickzack-Funken 1 Spulendreher 1 Kampfstier 42 Klingenhüter 69
Jimmy Mach Mach Wind ST 158 149 52 61 60 58 79 76 50 30 Schnelligkeit-Plus 1 Tornado rückwärts 12 Zickzack-Funken 24 Galaxie-Schuss 77
Tony Hacker Hacker Holz MF 79 168 52 60 67 69 76 75 64 33 Fluch 6 Fintenball 17 Orkannebel 27 Doppelfeuer 47
Dan Rhino Rhino Erde MF 88 144 72 58 60 53 69 62 53 26 Affendreher 10 Konfusion 20 Die Mauer 25 Akrobatenblock 53
Vin Fleetwood Fleetwood Wind ST 99 88 71 64 61 69 68 68 65 15 Drehschuss 8 Drachenwirbel 18 Zickzack-Funken 25 Tornado rückwärts 40
George Winters Winters Holz ST 140 180 44 72 76 68 79 70 73 37 Schuss-Plus 1 Kung-Fu-Kopfball 1 Aufpraller 40 Dunkler Phönix 66
Den Hidden Hidden Erde TH 121 153 73 60 64 76 44 79 60 26 Druckschlag 8 Kampfstier 18 Fänger im Rücken 40 Tsunamimauer 82
Shaun Imago Imago Wind VT 123 132 42 36 30 55 60 60 60 15 Spulendreher 11 Drehabblocker 16 Vulkanblocker 37 Drehschuss 38
Joe Straiter Straiter Feuer TH 171 132 56 53 52 71 58 58 59 22 Feuerschlag 8 Kraftschild 21 Totalpowerschild 33 Bombenidee 40
Rupert Spiers Spiers Wind MF 127 152 55 64 70 70 74 68 63 24 Drachenwirbel 6 Wirbelschraube 24 Zyklon 32 Feuerdrache 81
Mark Sudor Sudor Erde TH 118 133 64 63 55 62 45 62 52 14 Gleittor 9 Sumostampfer 11 Tischplatte 29 Superstampfer 40
Ringo Stagg Stagg Wind VT 140 165 60 65 57 67 56 56 63 21 Klingenangriff 12 Drehabblocker 21 Vulkanblocker 32 Aurora-Dribbling 39
Jody MacGough MacGough Erde VT 83 140 41 52 58 52 67 70 61 20 Kehrseitling 13 Totalschlag 25 Maulwurfsdribbling 35 Kühner Golfer 50
Jeeves Dropper Dropper Wind MF 96 142 45 61 58 53 68 60 54 24 Balance-Clown 8 Ballonball 21 Fintenball 30 Bombenidee 34
Dan Dandy Dandy Wind VT 154 150 61 43 44 63 68 65 68 21 Technik-Plus 1 Klingenangriff 14 Akrobatenblock 44 Doppelrolle 55
Rory Boomer Boomer Erde MF 171 156 71 62 57 56 60 65 79 25 Feuerdribbling 15 Feuerspurt 28 Flammentänzer 40 Akrobatenblock 49
Tim Toppel Toppel Holz TH 176 172 69 65 64 60 64 69 61 17 Klingenhüter 12 Sturmwind 25 Fänger im Rücken 33 Schattenattacke 39
Ames Shivers Shivers Holz TH 160 138 61 56 58 56 55 63 54 26 Klingenhüter 8 Sturmwind 33 Wirbel 37 Doppelwirbel 90
Chris Glover Glover Holz MF 105 156 67 62 60 76 38 67 52 16 Illusionsball 13 Phantomdribbling 21 Sternschnuppe 39 Multidribbling 48
Thor Toise Toise Erde MF 118 110 52 54 48 41 50 59 53 26 Powerkugel 11 Riesenpirouette 19 Megabeben 34 Sumostampfer 50
Colin Salts Salts Holz ST 132 110 63 44 46 41 44 48 41 26 Geisterzorn 10 Spinnennetz 21 Orkannebel 29 Doppelrolle 38
Christian Dear Dear Holz VT 118 100 59 64 76 64 44 52 55 28 Defensivstreich 8 Klingenangriff 19 Sternschnuppe 36 Ballernte 49
Iggy Loyaller Loyaller Holz ST 83 158 61 62 53 62 34 64 53 16 Saltokopfball 14 Drehabblocker 28 Turnerbombe 31 200-Kick-Schuss 44
Conan Fox Fox Erde TH 85 152 44 56 56 53 62 55 63 14 Härteblock 10 Kraftfeld 21 Tischplatte 40 Sumostampfer 59
Spike Coiffs Coiffs Wind VT 147 158 40 60 77 43 53 58 52 11 Flammentänzer 20 Schattenattacke 26 Matrixfinte 36 Feuerspurt 48
Roger Rocket Rocket Wind VT 136 142 40 29 35 59 78 56 52 15 Drachenwirbel 10 Konfusion 20 Wirbelschraube 30 Sturmgrätsche 49
Bill Teller Teller Holz VT 81 156 44 59 78 63 63 57 59 17 Spulendreher 9 Schattenattacke 20 Zickzack-Funken 21 Tunnelgrätsche 58
Billy Nomates Nomates Holz TH 132 160 76 64 64 77 40 76 65 27 Klingenhüter 10 Raketenschlag 16 Defensivstreich 20 Doppelrakete 60
Harry Caine Caine Wind TH 125 161 73 70 60 64 64 60 62 27 Tornadofänger 13 Sturmwind 25 Nordlicht-Sperre 50 Zyklon 57
Martin Sheller Sheller Feuer ST 215 154 68 57 57 69 36 68 62 19 Powerkugel 11 Maulwurfsdribbling 27 Die Mauer 33 Doppeltritt 35
Alfie Fine Fine Holz TH 138 133 66 52 52 69 50 68 57 18 Technik-Plus 1 Klingenhüter 1 Verzerrspirale 20 Kraftfeld 35
Cameron Mann Mann Erde MF 154 146 60 59 58 61 52 53 54 26 Affendreher 10 Konfusion 21 Orkannebel 35 Akrobatenblock 58
Don Keys Keys Feuer ST 129 150 45 36 32 53 64 55 56 16 Telepathie 11 Hyper-Hacke 16 Fintenball 28 Bombenidee 32
Sonny East East Holz TH 125 108 59 60 50 40 49 63 68 22 Feuerschlag 3 Raketenschlag 17 Explosivschlag 26 Fintenball 29
Dan Carpenter Carpenter Erde TH 145 144 40 54 60 42 52 56 60 15 Härteblock 6 Wildnis-Kralle 19 Fänger im Rücken 33 Sumostampfer 44
Doug Walker Walker Erde TH 158 142 45 52 70 42 56 57 61 18 Sumostampfer 1 Härteblock 8 Totalpowerschild 29 Superstampfer 50
Frank Drake Drake Wind VT 171 158 57 58 60 57 64 66 52 27 Spulendreher 9 Bombenidee 23 Mondsalto 24 Multidefensive 36
Chris Massey Massey Holz VT 77 146 66 58 53 53 56 62 59 22 Blitz-Stibitzer 5 Eislauf-Block 22 Zickzack-Funken 30 Frostball 34
Carl Sacks Sacks Erde ST 156 144 60 62 56 61 55 52 55 21 Sumostampfer 2 Superstampfer 16 Totalschlag 21 Kühner Golfer 33
Biff Beeston Beeston Holz TH 103 150 56 68 41 60 55 69 57 18 Klingenhüter 11 Heißblut-Kopfball 20 Fänger im Rücken 31 Multidefensive 40
Lou Beigh Beigh Holz TH 79 130 42 53 63 52 68 53 60 15 Klingenhüter 9 Klingenangriff 20 Spiegelung 28 Explosivschlag 38
Marv Errick Errick Feuer TH 129 174 74 71 64 76 43 68 60 20 Härteblock 6 Wildnis-Kralle 17 Explosivschlag 35 Multiblocker 48
Bob Whittle Whittle Wind ST 140 164 60 68 70 64 70 64 62 20 Rolltritt 7 Dynamitschuss 18 Kombischuss 31 Zyklon 39
Bert Neptune Neptune Holz MF 178 178 64 70 64 64 62 61 61 15 Kometenball 14 Mondsalto 22 Aurora-Dribbling 31 Feuerdrache 44
Sol Crater Crater Feuer ST 171 138 53 52 52 56 52 57 56 32 Ballonball 11 Durchbrecher 23 Durchbrecher II 58 Sumostampfer 70
Percy Coldstair Coldstair Holz VT 107 156 42 59 56 52 65 64 63 22 Spulendreher 8 Frostball 16 Drehabblocker 27 Doppelwirbel 47
Dusky Sunfield Sunfield Wind MF 112 122 59 56 69 51 42 60 61 14 Tempospurt 6 Konfusion 12 Maulwurfsdribbling 20 Maulwurfsfinte 38
Rocky Shears Shears Erde TH 167 158 58 58 60 79 63 60 60 26 Härteblock 8 Raketenschlag 16 Fänger im Rücken 33 Superstampfer 41
Percy Stent Stent Feuer TH 151 173 76 63 60 62 68 69 67 28 Kraftschild 10 Totalpowerschild 26 Tischplatte 31 Gigantenmauer 90
Art Pendragon Pendragon Wind TH 132 136 60 65 46 63 63 71 59 16 Tornadofänger 10 Heißblut-Kopfball 18 Dragonball 25 Nordlicht-Sperre 38
Dom Ittory Ittory Erde TH 160 132 51 52 60 44 62 62 52 29 Feuerschlag 10 Heißblut-Kopfball 18 Explosivschlag 34 Vulkanblocker 38
Chaz Biggins Biggins Erde ST 176 98 63 61 28 63 57 64 56 15 Powerkugel 9 Maulwurfsdribbling 20 Riesenfächer 39 Schlammball 40
Sly O'Hands O'Hands Wind TH 158 176 56 72 79 79 45 61 69 23 Sturmwind 12 Superscan (v) 20 Richterspruch 33 Synchrontritt 50
Sean Lavender Lavender Holz ST 116 132 67 52 56 58 62 71 54 19 Spiralschuss 11 Superrollball 21 Ballonball 28 Zwergdrache 38
Ace Server Server Wind TH 151 168 76 69 63 78 46 77 68 24 Kraftschild 7 Wirbel 26 Tischplatte 35 Synchrontritt 51
Horace Nelson Nelson Feuer TH 92 142 65 56 53 57 56 71 59 16 Feuerschlag 8 Kraftschild 16 Bombenidee 23 Totalpowerschild 31
Rex George George Wind TH 189 157 68 68 60 60 62 67 66 15 Tortaucher 9 Sturmwind 19 Wirbel 25 Nordlicht-Sperre 31
Philip Prince Prince Holz TH 77 152 43 52 52 60 68 67 59 24 Holzfällerschlag 11 Raketenschlag 16 Fänger im Rücken 26 Schattenattacke 31
Heath Rower Rower Wind MF 160 146 56 56 53 56 59 52 56 34 Glückspilz 1 Spinnennetz 20 Shaolin-Attacke 36 Doppelrolle 48
Kim Arite Arite Erde TH 132 150 55 68 53 79 61 55 61 20 Sumostampfer 1 Härteblock 1 Totalpowerschild 30 Superstampfer 31
Jay Archer Archer Feuer ST 198 144 54 69 44 66 58 64 60 16 Granatenschuss 9 Schlammball 16 Durchbrecher 20 Ballballerei 55
Bo Ling Ling Holz VT 147 146 45 55 79 50 56 57 52 16 Hübscher Bengel 1 Kehrseitling 18 Multidefensive 38 Fänger im Rücken 45
Chuck Hardy Hardy Wind ST 173 134 49 57 70 45 52 62 62 15 Orkangrätsche 10 Drehschuss 17 Zickzack-Funken 20 Blendschuss 27
Ben Evolent Evolent Wind ST 169 154 68 52 60 60 52 59 52 10 Defensivstreich 6 Fintenball 20 Flammentänzer 34 Turnerbombe 37
Will Noble Noble Holz TH 134 158 48 48 54 41 52 48 45 30 Tornadofänger 10 Kraftfeld 21 Fintenball 28 Zyklon 35
Jack Frosty Frosty Wind VT 178 166 65 70 64 65 67 60 68 9 Tempospurt 7 Illusionsball 20 Phantomdribbling 29 Multidefensive 34
Larry Helps Helps Holz ST 77 158 46 54 57 59 60 54 55 15 Rolltritt 12 Mondsalto 18 Geisterschuss 20 Wirbelschraube 39
Monty Patten Patten Holz VT 162 192 63 60 63 61 52 54 60 27 Spulendreher 9 Spinnennetz 22 Orkannebel 33 Durchschuss 88
Chunk Gorman Gorman Erde ST 79 146 48 56 57 60 63 52 52 18 Schlangenschuss 12 Prismenbogen 22 Konfusion 28 Maulwurfsfinte 42
Balt Decker Decker Wind VT 169 174 56 46 47 60 75 61 67 23 Klingenangriff 15 Zyklon 25 Doppelwirbel 35 Orkanpfeil 99
Drew Crenshaw Crenshaw Erde VT 147 130 46 59 69 48 61 53 63 19 Geisterzorn 13 Schattenattacke 22 Spiegelung 28 Richterspruch 58
Stan Trum Trum Feuer ST 77 134 48 54 58 56 71 59 59 17 Tarzanschuss 12 Frostball 26 Durchbrecher 32 Feuertornado 36
Sham Spike Spike Erde MF 156 140 60 58 52 56 55 56 58 10 Tempospurt 8 Kampfstier 18 Durchbrecher 25 Durchbrecher II 48
Rainier Welkin Rainier Feuer TH 147 154 48 60 68 76 56 61 52 22 Feuerschlag 15 Raketenschlag 23 Bombenidee 30 Explosivschlag 50
Evan Yielding Yielding Holz ST 160 160 53 46 50 60 76 65 64 26 Schuss-Plus 1 100-Kick-Schuss 10 Dunkeltornado 37 Doppelspitze 57
Phil Anthropic Anthropic Erde ST 136 124 77 77 78 78 68 43 75 16 Giftnebel 17 Telepathie 20 Orkannebel 30 Kühner Golfer 35
Fane Club Club Wind TH 138 128 45 50 44 69 48 43 49 42 Tortaucher 9 Kraftfeld 21 Bombenidee 33 Feuerspucker 53
Slim Lanky Lanky Wind TH 118 142 44 36 35 58 66 55 63 20 Tortaucher 15 Sturmwind 22 Nordlicht-Sperre 44 Multidefensive 62
Pearson Gaze Gaze Feuer VT 112 158 44 36 30 55 70 62 57 15 Sumostampfer 12 Kampfstier 19 Walze 60 Superstampfer 71
Edward Albion Albion Erde TH 171 132 60 60 69 56 68 62 61 33 Holzfällerschlag 11 Wildnis-Kralle 29 Kehrseitling 36 Fänger im Rücken 50
Stu Dent Dent Feuer TH 116 176 68 34 44 29 73 62 56 19 Feuerschlag 11 Kraftschild 29 Bombenidee 36 Tischplatte 70
Barry Straw Straw Wind ST 132 106 38 72 48 38 73 41 47 23 Orkangrätsche 12 Kometenball 18 Kreuzpass 27 Zickzack-Funken 33
Bobby Peel Peel Erde MF 165 146 60 62 55 56 59 52 62 26 Spareffekt 1 Spinnennetz 1 Richterspruch 48 Kugeltänzer 60
Dan Castella Castella Erde TH 158 140 60 59 56 52 63 56 54 36 Sumostampfer 1 Wildnis-Kralle 20 Spinnennetz 33 Superstampfer 40
Bill Moony Moony Erde ST 103 152 79 53 56 60 64 61 52 20 Tarzanschuss 9 Prismenbogen 23 Konfusion 27 Orkannebel 33
Buddy Goodman Goodman Holz VT 118 113 47 75 48 48 43 45 76 26 Geisterzorn 10 Doppelgänger 15 Spinnennetz 25 Richterspruch 50
Dex Territy Territy Erde TH 167 154 60 52 58 52 59 56 56 15 Holzfällerschlag 10 Kraftfeld 20 Kehrseitling 25 Explosivschlag 45
Vinny O'Gaines O'Gaines Holz MF 158 133 46 61 64 52 52 52 55 15 Fluch 10 Giftnebel 20 Orkannebel 30 Himmelsstunde 99
Ray Deo Deo Wind TH 81 158 60 52 52 54 52 61 55 21 Tortaucher 12 Sturmwind 20 Wirbelschraube 26 Wirbel 33
Archie Meades Meades Holz TH 118 120 57 54 40 70 49 62 53 20 Klingenhüter 10 Himmelshand 20 Geisterzorn 23 Schattenattacke 33
Dave Chaucer Chaucer Holz MF 101 158 71 59 56 53 58 71 56 19 Superscan (d) 12 Superscan (v) 18 Spiegelung 21 Dunkeltornado 36
Billy Blanc Blanc Wind ST 134 198 60 58 48 45 48 52 79 15 Feuertornado 19 Spiegelung 24 Ballonball 38 Flammentänzer 41
Creed Craving Craving Feuer TH 127 152 61 60 62 60 52 58 53 22 Sumostampfer 5 Druckschlag 9 Explosivschlag 40 Vulkanblocker 48
Phil Rosey Rosey Feuer ST 123 172 54 64 56 69 57 54 60 15 Granatenschuss 10 Ballzauber 16 Meteor-Attacke 26 Blendschuss 30
Harry Redcastle Redcastle Wind MF 121 178 63 60 53 69 52 56 60 20 Drachenwirbel 10 Konfusion 18 Riesenfächer 30 Sprengmeister 40
Sonny Welkin Sonny Feuer MF 167 144 68 62 54 60 35 68 54 15 Solo-Doppelpass 11 Ballonball 20 Feuerdribbling 34 Dynamitschuss 40
Teddy Kodiak Kodiak Erde MF 154 148 58 57 60 54 55 61 52 32 Drachenwirbel 8 Giftnebel 14 Spinnennetz 26 Orkannebel 41
Lloyd Tabb Tabb Wind VT 83 130 41 52 62 56 62 59 63 15 Spulendreher 10 Balance-Clown 12 Drehabblocker 26 Spiegelung 33
Francis Paine Paine Holz MF 116 137 47 60 52 56 60 56 62 17 Balance-Clown 8 Kehrseitling 17 Konfusion 28 Meteor-Attacke 33
Griff Strummer Strummer Wind TH 158 170 60 52 60 60 55 57 57 32 Torhüter-Plus 1 Gleittor 9 Totalpowerschild 33 Multiblocker 47
Bryce Bergman Bergman Feuer MF 165 140 45 61 59 60 64 69 60 23 Solo-Doppelpass 12 Feuerdribbling 22 Meteor-Attacke 28 Feuerdrache 36
Fingus Inky Inky Holz MF 85 136 58 71 48 64 55 63 52 17 Orkangrätsche 18 Affendreher 19 Solo-Doppelpass 20 Fluch 21
Walter Geyser Geyser Erde MF 96 132 63 68 42 60 58 60 53 17 Sumostampfer 9 Powerkugel 14 Dynamitschuss 20 Maulwurfsdribbling 33
Les Knightley Knightley Feuer TH 129 194 56 64 60 66 55 52 52 14 Feuerschlag 10 Kraftschild 22 Bombenidee 28 Totalpowerschild 38
Conor Abley Abley Feuer TH 94 148 64 58 62 67 38 78 62 17 Feuerschlag 9 Sumostampfer 14 Superstampfer 19 Explosivschlag 44
Ainsley Burns Burns Erde ST 171 144 46 58 68 51 60 62 63 17 Granatenschuss 9 Doppeltritt 22 Riesenfächer 33 Sumostampfer 50
Pete Grimes Grimes Feuer TH 158 176 44 53 60 41 52 62 52 31 Druckschlag 13 Fänger im Rücken 30 Totalschlag 35 Kühner Golfer 50
Manny Steele Steele Feuer MF 215 140 56 60 43 61 60 78 55 22 Sumostampfer 2 Superstampfer 15 Richterspruch 40 Doppelrolle 65
Trey Hugger Hugger Feuer TH 99 142 36 73 60 73 35 28 58 15 Feuerschlag 10 Raketenschlag 20 Doppelrakete 40 Sumostampfer 80
Jack Mate Mate Wind VT 136 153 62 68 61 69 53 60 56 14 Spulendreher 9 Kehrseitling 22 Durchschuss 77 Doppelstürmer 88
Mike Chequer Chequer Feuer TH 151 132 63 54 54 53 55 53 56 27 Feuerschlag 14 Heißblut-Kopfball 25 Feuerspucker 50 Sumostampfer 66
Berty Adman Adman Erde TH 129 136 48 52 56 59 71 62 55 20 Härteblock 10 Wildnis-Kralle 25 Klingenangriff 30 Tischplatte 50
Troy Carr Carr Wind ST 169 180 56 56 63 63 53 61 63 14 Spulendreher 8 Balance-Clown 12 Granatenschuss 15 Multischuss 45
Hollis Ticure Ticure Feuer ST 193 138 58 60 53 59 52 69 52 16 Granatenschuss 10 Raketenschuss 25 Blendschuss 40 Ballballerei 60
Guy Dance Dance Erde MF 81 144 42 58 63 62 60 67 55 24 Tempospurt 12 Ballonball 23 Superrollball 33 Prismenbogen 35
Jack Trumper Trumper Wind ST 171 174 40 58 68 44 57 57 52 22 Drehschuss 12 Kreuzpass 20 Wirbelschraube 30 Superblitz 80
John Corder Corder Feuer ST 145 132 56 63 62 61 62 56 52 26 Tarzanschuss 7 Saltokopfball 23 Ballonball 33 Blitztrampolin 46
Nigel Bramel Bramel Wind VT 107 136 47 55 60 52 70 63 56 17 Balance-Clown 9 Blitz-Stibitzer 15 Kometenball 22 Flammentänzer 50
Hank O'Chief O'Chief Feuer TH 129 110 58 62 48 45 46 56 58 20 Druckschlag 15 Totalpowerschild 25 Sumostampfer 33 Superstampfer 40
Jess Uplement Uplement Erde MF 118 102 57 60 40 42 50 52 52 31 Giftnebel 15 Spiegelung 25 Orkannebel 33 Sumostampfer 40
Alec Smart Smart Feuer TH 116 118 45 48 50 40 51 47 45 43 Holzfällerschlag 10 Gleittor 20 Sumostampfer 30 Doppelrakete 50
Rob Anchor Anchor Wind VT 204 144 61 57 74 53 61 71 55 15 Spulendreher 10 Drehabblocker 20 Zickzack-Funken 33 Doppelfeuer 58
Brent Cross Cross Feuer MF 140 112 63 52 40 49 49 58 57 20 Sumostampfer 5 Feuerdribbling 20 Feuertornado 44 Dragontornado 66
Albert Wister Wister Erde TH 88 148 51 60 61 52 64 64 56 27 Feuerschlag 10 Heißblut-Kopfball 20 Fänger im Rücken 40 Balance-Clown 55
Nev Erin Erin Wind ST 121 176 60 70 71 61 76 68 71 21 Dunkeltornado 29 Aurora-Dribbling 33 Sturmgrätsche 46 Richterspruch 50
Caz Yewell Yewell Feuer TH 187 138 70 53 56 63 67 68 60 23 Holzfällerschlag 8 Wildnis-Kralle 20 Sumostampfer 30 Tischplatte 45
Conor Trail Trail Wind TH 103 136 60 60 49 70 55 76 59 22 Härteblock 11 Gleittor 24 Fintenball 30 Tsunamimauer 70
Manuel Gere Gere Wind VT 158 136 42 62 70 51 52 57 59 28 Balance-Clown 5 Flammentänzer 24 Sprengmeister 34 Matrixfinte 50
Per Hockside Hockside Feuer ST 107 150 42 55 57 54 69 67 62 26 Granatenschuss 14 Tempospurt 20 Defensivstreich 30 Turnerbombe 40
Lee Gleagle Gleagle Holz VT 110 124 49 49 44 50 46 40 44 45 Blitz-Stibitzer 9 Klingenangriff 18 Vulkanblocker 40 Sternschnuppe 55
Paul Pitcher Pitcher Erde VT 147 164 45 59 67 46 55 54 61 15 Kampfstier 17 Drachenwirbel 23 Giftnebel 33 Doppelfeuer 58
Turner Fortune Fortune Holz VT 127 113 29 36 50 77 40 46 42 22 Defensivstreich 10 Fintenball 20 Durchbrecher 30 Durchbrecher II 45
Walter Walken Walken Wind VT 127 128 44 42 48 49 50 51 73 25 Geisterzorn 9 Spinnennetz 22 Orkannebel 40 Balance-Clown 50
Sal Curie Curie Feuer VT 156 132 48 56 62 51 52 62 55 15 Sumostampfer 5 Riesenpirouette 15 Die Mauer 25 Erdbeben 35
Silver Platt Platt Feuer VT 167 138 56 58 59 53 52 52 63 21 Spulendreher 8 Fintenball 15 Spiegelung 20 Multidribbling 33
Nick Yergrub Yergrub Wind ST 99 152 62 70 48 76 52 76 62 18 Drehschuss 15 Kreuzpass 25 Zickzack-Funken 34 Zyklon 40
Mal Inger Inger Erde VT 165 130 51 56 63 48 59 55 60 15 Granatenschuss 5 Defensivstreich 12 Sumostampfer 30 Superstampfer 35
Jim Cook Cook Wind VT 118 106 52 61 47 42 41 56 56 37 Spulendreher 15 Drehabblocker 28 Sprengmeister 44 Matrixfinte 56
Gus Potter Potter Erde VT 77 150 46 56 58 59 67 61 61 26 Sumostampfer 20 Superstampfer 28 Schlammball 33 Powerkugel 45
Handel Turnon Turnon Feuer TH 132 128 56 52 44 44 51 60 60 26 Raketenschlag 16 Fintenball 27 Defensivstreich 33 Doppelrakete 70
Peter Malus Malus Erde MF 125 133 63 63 56 53 60 61 53 22 Affendreher 10 Spiegelung 18 Bombenidee 36 Fänger im Rücken 42
Colin Lection Lection Feuer VT 158 154 56 57 52 60 52 62 52 13 Defensivstreich 6 Bombenidee 22 Konfusion 28 Vulkanblocker 50
Brock Twigg Twigg Holz MF 213 190 48 48 51 78 45 49 70 24 Ballzauber 11 Illusionsball 22 Phantomdribbling 30 Richterspruch 70
Paddy Rise Rise Feuer VT 123 174 56 69 60 66 56 60 60 15 Kampfstier 12 Bombenidee 20 Konfusion 30 Durchbrecher 33
Dustin Westend Westend Wind ST 79 130 47 54 60 52 68 60 54 27 Drehschuss 10 Kreuzpass 22 Mondsalto 30 Zyklon 37
Alfonse Way Way Erde MF 129 140 50 32 32 53 60 60 60 16 Feuerdribbling 18 Raketenschuss 16 Klingenangriff 22 Schattenattacke 36
Pippin Flowers Flowers Feuer ST 140 178 63 71 52 60 60 56 60 14 Granatenschuss 8 Defensivstreich 20 Zickzack-Funken 26 Doppeltritt 35
Euan Stamper Stamper Holz VT 110 102 75 40 45 51 50 44 79 20 Blitz-Stibitzer 10 Klingenangriff 19 Zickzack-Funken 30 Multidefensive 46
Paddy Prunus Prunus Wind TH 125 116 52 60 48 53 48 61 63 16 Holzfällerschlag 8 Sturmwind 17 Klingenangriff 25 Gleittor 42
Brian Presser Presser Erde ST 134 168 59 68 56 65 57 55 63 15 Sumostampfer 5 Schlangenschuss 12 Schlammball 28 Powerkugel 40
Pete LeGume LeGume Feuer VT 182 164 62 68 62 64 67 64 60 19 Hübscher Bengel 1 Drehabblocker 26 Aurora-Dribbling 39 Akrobatenblock 54
Shylock Watson Watson Holz VT 121 118 43 42 41 45 40 44 49 44 Defensivstreich 8 Eislauf-Block 29 Frostball 35 Aurora-Dribbling 49
Ed Ripp Ripp Erde VT 85 130 42 52 53 60 65 70 57 25 Sumostampfer 5 Kehrseitling 18 Superstampfer 25 Flammentänzer 39
Hike Basher Basher Holz ST 149 152 60 60 54 56 61 54 63 34 Rolltritt 10 Blitz-Stibitzer 19 Geisterschuss 33 Ballzauber 35
Anthony Phinder Phinder Feuer ST 173 132 54 53 56 60 60 61 56 12 Granatenschuss 9 Spulendreher 18 Affendreher 29 Feuertornado 40
Duncan Jump Jump Feuer VT 209 120 40 48 48 40 43 76 48 20 Superstampfer 12 Konfusion 20 Prismenbogen 30 Sumostampfer 40
Lucky Winn Winn Wind MF 99 140 52 66 48 60 61 66 56 17 Kung-Fu-Kopfball 28 Hyper-Hacke 31 Tango 33 Sternschnuppe 59
Gene Bates Bates Feuer VT 184 156 60 63 61 60 35 64 56 15 Schattenattacke 19 Zickzack-Funken 27 Spiegelung 29 Fänger im Rücken 37
Randolf Finn Finn Erde TH 96 150 66 63 63 56 63 68 63 20 Holzfällerschlag 19 Gleittor 24 Fintenball 33 Fänger im Rücken 40
Ron Away Away Feuer ST 132 154 49 29 32 55 67 60 60 17 Kreuzpass 20 Feuerdribbling 25 Ballonball 34 Kehrseitling 29
Rick Hatter Hatter Feuer ST 191 156 60 61 64 65 64 62 64 19 Rolltritt 6 Totalschlag 21 Kühner Golfer 35 Doppelspitze 46
Grant Mardy Mardy Wind VT 121 113 60 55 40 42 40 56 60 20 Defensivstreich 7 Solo-Doppelpass 23 Drehabblocker 30 Wirbelschraube 39
Shawn Broker Broker Erde TH 211 158 40 62 56 52 52 70 62 27 Feuerschlag 10 Raketenschlag 15 Explosivschlag 30 Doppelrakete 66
Anthony Coyne Coyne Feuer VT 134 172 55 60 52 60 60 53 56 16 Riesenpirouette 12 Superstampfer 24 Vulkanblocker 33 Feuerspurt 55
Healey Proctor Proctor Erde MF 145 168 44 56 70 41 52 52 56 15 Balance-Clown 10 Ballzauber 16 Fintenball 22 Flammentänzer 40
Ade Posting Posting Wind ST 99 122 31 44 47 67 60 48 43 14 Schlangenschuss 10 Kometenball 24 Drachenwirbel 30 Superrollball 42
Doug Outon Outon Wind MF 121 128 30 46 60 32 44 44 48 32 Solo-Doppelpass 12 Konfusion 24 Ballonball 30 Illusionsball 40
Ebenezer Marner Marner Feuer VT 121 130 42 36 31 56 68 63 55 15 Defensivstreich 8 Giftnebel 17 Klingenangriff 23 Drehabblocker 30
Davy Johns Johns Wind ST 88 118 68 51 41 60 71 56 40 13 Drehschuss 14 Drachenwirbel 20 100-Kick-Schuss 30 Illusionsball 41
Bos Horne Horne Erde VT 85 146 60 61 54 56 59 68 55 17 Kampfstier 10 Superrollball 26 Zyklon 33 Akrobatenblock 70
Nick Orner Orner Wind TH 156 156 41 46 40 42 53 58 56 22 Härteblock 10 Wildnis-Kralle 25 Kraftschild 28 Raketenschlag 35
Nathin Gaunt Gaunt Erde MF 79 140 40 56 52 61 76 52 61 15 Tempospurt 9 Giftnebel 22 Drachenwirbel 28 Orkannebel 47
Quentin Quartz Quartz Erde ST 103 156 60 52 57 67 31 62 58 16 Tarzanschuss 12 Schlammball 23 Konfusion 29 Prismenbogen 37
Andrew Meikle Meikle Feuer TH 165 168 48 56 61 48 63 53 62 20 Feuerschlag 10 Raketenschlag 25 Schattenattacke 33 Explosivschlag 50
Gary Salmon Salmon Erde TH 169 144 56 53 59 60 63 60 58 33 Härteblock 8 Wildnis-Kralle 24 Die Mauer 37 Gigantenmauer 90
Fontaine Tapper Tapper Feuer ST 101 130 44 56 63 54 65 60 58 22 Rolltritt 8 Tor der Götter 12 Kometenball 18 Meteor-Attacke 22
Leon Lawn Lawn Erde VT 110 194 60 55 49 46 40 69 52 32 Defensivstreich 8 Feuerdribbling 27 Sumostampfer 30 Tunnelgrätsche 80
Jim Sweatman Sweatman Wind TH 145 170 40 55 68 48 55 52 53 19 Tortaucher 10 Sturmwind 30 Wirbel 50 Tsunamimauer 70
Cole Coaker Coaker Holz TH 90 132 47 52 60 52 62 59 58 19 Klingenhüter 12 Klingenangriff 24 Wildnis-Kralle 31 Konterabwehr 50
Stu Born Born Feuer TH 114 102 60 56 40 48 46 56 52 33 Feuerschlag 8 Bombenidee 22 Totalpowerschild 37 Tischplatte 67
Romeo Montague Montague Feuer TH 173 158 57 60 63 60 56 61 55 12 Holzfällerschlag 6 Kraftfeld 18 Zyklon 29 Fänger im Rücken 55
Drew Straitedge Strait Erde TH 118 124 49 46 44 44 46 42 47 40 Härteblock 10 Sumostampfer 17 Superstampfer 34 Explosivschlag 38
Dash Dotter Dotter Wind MF 96 142 51 52 61 52 65 62 58 23 Drachenwirbel 10 Konfusion 17 Orkannebel 30 Ballballerei 40
Gill O'Mend O'Mend Feuer MF 160 142 56 60 56 55 57 52 57 40 Tor der Götter 14 Frostball 25 Zyklon 31 Matrixfinte 35
Pay Chance Chance Feuer TH 173 141 59 56 53 59 60 56 56 10 Feuerschlag 10 Raketenschlag 23 Zickzack-Funken 35 Totalpowerschild 46
Bill Aegis Aegis Erde VT 79 152 63 62 40 60 56 68 55 15 Kampfstier 12 Spinnennetz 27 Feuerspurt 33 Zyklon 40
Tosh Coach Coach Erde VT 99 96 34 70 39 78 37 32 32 17 Sumostampfer 20 Superstampfer 40 Die Mauer 50 Megabeben 99
Carl Gnu Gnu Holz ST 77 152 42 55 53 62 71 72 54 15 Tor der Götter 12 Geisterzorn 24 Schattenattacke 33 Blendschuss 47
Paul Sapp Sapp Erde MF 217 144 62 61 44 64 55 68 56 18 Solo-Doppelpass 12 Doppelgänger 25 Bombenidee 40 Konfusion 42
Macky Valley Valley Wind ST 116 108 54 59 43 44 47 52 78 19 Drehschuss 14 Kondorattacke 28 Drachenwirbel 30 Zickzack-Funken 40
Troy Trucker Trucker Wind ST 77 156 66 53 63 58 60 79 52 17 Tarzanschuss 13 Saltokopfball 27 100-Kick-Schuss 33 Wirbelschraube 39
Haden Seek Seek Feuer ST 88 138 41 63 54 54 70 63 62 15 100-Kick-Schuss 20 Drachenwirbel 25 Kehrseitling 30 200-Kick-Schuss 44
Kevin Doors Doors Wind TH 173 164 70 66 68 71 62 63 63 10 Feuerschlag 15 Heißblut-Kopfball 23 Explosivschlag 40 Balance-Clown 55
Skip Rooter Rooter Feuer MF 182 138 61 55 61 61 58 67 61 19 Fluch 10 Geisterzorn 20 Giftnebel 30 Spinnennetz 40
Rip Airman Airman Erde VT 94 134 48 52 54 53 65 66 59 22 Defensivstreich 9 Ballonball 20 Zyklon 33 Kombischuss 50
Stu Shiner Shiner Wind TH 165 132 59 62 60 52 60 58 57 15 Tornadofänger 15 Klingenangriff 22 Wirbel 32 Drehabblocker 35
Matt Matickal Matickal Holz TH 121 132 40 36 36 61 71 56 57 15 Klingenhüter 10 Kraftschild 20 Totalpowerschild 35 Balance-Clown 40
Philip Flagg Flagg Erde VT 193 148 40 29 32 53 60 33 60 19 Solo-Doppelpass 14 Sumostampfer 20 Konfusion 32 Feuerspurt 50
Alf Groundsman Groundsy Erde VT 165 136 60 60 55 68 56 62 55 15 Kampfstier 18 Bombenidee 26 Konfusion 30 Orkannebel 40
Ernie Riddell Riddell Holz ST 143 140 44 57 76 44 53 53 60 14 Rolltritt 5 Frostball 30 Multischuss 45 Doppelpass 88
Len Stint Stint Wind TH 156 140 52 59 60 60 57 63 56 9 Tortaucher 12 Klingenangriff 24 Wirbel 36 Zyklon 48
Holly Cricket Cricket Feuer MF 118 156 61 70 48 63 63 67 56 19 Blitz-Stibitzer 7 Feuerdribbling 19 Blendschuss 30 Feuerspurt 44
Dave Altair Altair Wind ST 213 136 61 63 57 58 53 69 60 22 Drehschuss 13 Drachenwirbel 18 Zyklon 33 Tornado rückwärts 40
Jim Reed Reed Holz VT 123 112 45 45 42 53 54 46 48 12 Defensivstreich 10 Fintenball 25 Bombenidee 28 Wirbelschraube 31
Gwyn Penn Penn Wind TH 165 176 49 57 71 43 58 53 61 17 Tornadofänger 8 Totalpowerschild 29 Eislauf-Block 37 Tsunamimauer 55
Spike Needle Needle Wind TH 151 130 42 32 39 60 71 59 54 17 Tortaucher 16 Spulendreher 20 Drehabblocker 33 Wirbel 48
Ifan Tassy Tassy Erde MF 140 113 60 51 57 56 58 63 60 38 Balance-Clown 9 Kehrseitling 20 Ballzauber 24 Bombenidee 33
Eggbert Heading Heading Holz ST 217 140 68 53 58 71 38 76 62 19 Tarzanschuss 17 Affendreher 26 Superrollball 38 Kugeltänzer 78
Pascal Blaise Blaise Holz VT 118 142 49 56 60 61 68 45 57 17 Defensivstreich 12 Durchbrecher 27 Spinnennetz 33 Kometenball 40
Will Whist Whist Feuer TH 138 138 61 36 30 52 62 54 53 19 Tortaucher 6 Raketenschlag 17 Durchbrecher 32 Explosivschlag 42
Ewan Liner Liner Wind TH 85 146 50 75 63 52 65 63 56 26 Tornadofänger 18 Defensivstreich 22 Flammentänzer 40 Feuerspucker 77
Buster Locke Locke Feuer VT 127 118 56 58 49 43 49 56 58 31 Klingenangriff 19 Illusionsball 22 Ballonball 38 Fänger im Rücken 40
Rex Plorer Plorer Holz ST 110 141 48 53 58 63 65 60 53 15 Schlangenschuss 7 Drachenwirbel 18 Klingenangriff 30 Prismenbogen 40
Webber Poster Poster Feuer MF 121 106 55 56 46 45 40 56 56 32 Solo-Doppelpass 13 Mondsalto 26 Superrollball 37 Balance-Clown 40
Sid Parting Parting Wind VT 134 133 68 60 63 69 47 64 52 17 Spulendreher 10 Drachenwirbel 21 Schattenattacke 30 Phantomdribbling 38
Eaton Rampage Rampage Erde ST 110 112 51 44 48 50 73 47 37 31 Sumostampfer 2 Tarzanschuss 18 Superstampfer 30 Die Mauer 44
Parker Leaper Leaper Wind TH 167 129 54 53 62 60 58 56 56 20 Druckschlag 10 Klingenangriff 17 Wirbel 33 Zyklon 40
Hank Halberd Halberd Holz TH 195 156 62 62 59 61 37 62 55 18 Klingenhüter 8 Vulkanblocker 28 Ballonball 35 Konterabwehr 55
Robin Catching Catching Feuer TH 132 112 48 49 51 48 78 49 47 23 Feuerschlag 7 Explosivschlag 26 Solo-Doppelpass 30 Defensivstreich 44
Trey Spotter Spotter Wind MF 149 132 47 54 61 51 51 44 52 15 Tempospurt 12 Konfusion 20 Tor der Götter 25 Prismenbogen 38
Onslow Ball Ball Holz VT 85 146 58 69 47 70 61 63 60 17 Superscan (v) 18 Superscan (d) 24 Kung-Fu-Kopfball 38 Fintenball 42
Tex Tingle Tingle Holz TH 132 121 40 51 54 45 60 44 45 15 Klingenhüter 20 Defensivstreich 24 Feuerdribbling 33 Totalpowerschild 58
Sam Gale Gale Feuer TH 151 129 48 52 66 44 55 60 63 19 Kraftschild 14 Totalpowerschild 25 Feuerspurt 35 Fänger im Rücken 52
Ryder Waverly Waverly Feuer MF 125 146 49 39 33 62 60 62 56 16 Solo-Doppelpass 13 Flammentänzer 30 Feuerdribbling 44 Powersurfer 59
Leaf Scarlett Scarlett Wind ST 167 145 56 57 60 56 60 53 60 11 Drehschuss 10 Drachenwirbel 21 Spulendreher 30 Tornado rückwärts 49
Horace Coop Coop Holz VT 151 116 54 59 44 48 50 60 53 22 Geisterzorn 12 Giftnebel 19 Spinnennetz 25 Schattenattacke 35
Ness Lockley Lockley Holz VT 77 186 44 56 60 63 68 52 62 22 Fluch 10 Doppelgänger 18 Ballernte 40 Doppelpass 59
Olef Tennant Tennant Wind VT 94 198 62 54 68 60 52 28 57 28 Klingenangriff 15 Zickzack-Funken 28 Totalschlag 36 Zyklon 45
Len Scapp Scapp Erde TH 127 150 41 36 33 56 74 56 63 19 Holzfällerschlag 8 Kampfstier 20 Fänger im Rücken 33 Konfusion 40
Monty Hillary Hillary Erde ST 88 146 42 56 59 63 65 64 52 20 Tarzanschuss 17 Prismenbogen 30 Solo-Doppelpass 33 Flammentänzer 47
Penfold Pulper Pulper Wind ST 99 158 41 52 59 59 71 64 62 38 Telepathie 16 Ballzauber 20 Geisterzorn 24 Phantomdribbling 33
Thomas Cott Cott Wind TH 147 150 53 59 53 56 63 59 56 16 Feuerschlag 10 Spulendreher 18 Heißblut-Kopfball 27 Explosivschlag 40
Spike Thorne Thorne Holz VT 105 130 53 64 48 61 52 62 56 19 Blitz-Stibitzer 10 Solo-Doppelpass 21 Akrobatenblock 40 Ballonball 55
Lincoln Hawking Hawking Erde ST 173 154 57 52 62 73 54 63 60 8 Sumostampfer 5 Tarzanschuss 18 Turnerbombe 30 Maulwurfsfinte 52
Ted Larkin Larkin Holz MF 94 136 60 59 62 63 62 70 58 14 Fluch 10 Giftnebel 21 Geisterzorn 30 Phantomdribbling 40
Madison Cabinet Cabinet Feuer TH 167 172 40 52 61 42 60 63 57 15 Heißblut-Kopfball 15 Flammentänzer 29 Totalpowerschild 42 Feuerspucker 52
Odo Cologne Cologne Wind MF